Jupiter boringsdatabasen

Version 3.2
GEUS, 2023, "Jupiter boringsdatabasen", https://doi.org/10.22008/FK2/8YYXXN, GEUS Dataverse, V3
Dataset Metrics
14 Downloads
Filter by
Edit File

This file has already been deleted (or replaced) in the current version. It may not be edited.

Restrict Access

Restricting limits access to published files. People who want to use the restricted files can request access by default. If you disable request access, you must add information about access to the Terms of Access field.

Learn about restricting files and dataset access in the User Guide.

Enable access request
You must enable request access or add terms of access to restrict file access.
Save Changes
Edit Embargo

The selected file or files have already been published. Contact an administrator to change the embargo date or reason of the file or files.

Delete Files

The file will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.


Select File(s)

Please select one or more files.

Share Dataset

Share this dataset on your favorite social media networks.

Dataset Citations

Citations for this dataset are retrieved from Crossref via DataCite using Make Data Count standards. For more information about dataset metrics, please refer to the User Guide.

Sorry, no citations were found.
Restricted Files Selected

The selected file(s) may not be downloaded because you have not been granted access.

You may request access to the restricted file(s) by clicking the Request Access button.

Download Options

The files selected are too large to download as a ZIP.

You can select individual files that are below the 16.0 GB download limit from the files table, or use the Data Access API for programmatic access to the files.

Select File(s)

Please select a file or files to be downloaded.

Restricted Files Selected

The restricted file(s) selected may not be downloaded because you have not been granted access.

Click Continue to download the files you have access to download.

Delete Dataset

Are you sure you want to delete this dataset and all of its files? You cannot undelete this dataset.

Delete Draft Version

Are you sure you want to delete this draft version? Files will be reverted to the most recently published version. You cannot undelete this draft.

Unpublished Dataset Private URL

Private URL can only be used with unpublished versions of datasets.

Unpublished Dataset Private URL

Are you sure you want to disable the Private URL? If you have shared the Private URL with others they will no longer be able to use it to access your unpublished dataset.

Delete Files

The file(s) will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.

Compute

This dataset contains restricted files you may not compute on because you have not been granted access.

Deaccession Dataset

Are you sure you want to deaccession? The selected version(s) will no longer be viewable by the public.

Deaccession Dataset

Are you sure you want to deaccession this dataset? It will no longer be viewable by the public.

Version Differences Details

Please select two versions to view the differences.

Version Differences Details
 
Version:
Last Updated:
Version:
Last Updated:
Select File(s)

Please select a file or files for access request.

Select File(s)

Embargoed files cannot be accessed. Please select an unembargoed file or files for your access request.

Edit Tags

Select existing file tags or create new tags to describe your files. Each file can have more than one tag.

Request Access

  You need to Log In to request access.

Dataset Terms

This dataset is made available under the following terms. Please confirm and/or complete the information needed below in order to continue.

Our Community Norms as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. Please use the data citation shown on the dataset page.

Custom Dataset Terms — the following Custom Dataset Terms have been defined for this dataset.

Følgende betingelser gælder for gratis download af data fra GEUS' Jupiter-database gennem GEUS' faciliteter på web-stedet www.geus.dk. Ved download accepterer du de betingelser og det ansvar, som påhviler Kunden i relation til GEUS. Du opfordres derfor til at gennemlæse betingelserne, inden du downloader data.
1. Dataleverancen:
Betingelserne gælder særskilt i relation til hvert udtræk på PCJupiter-format, som Kunden selv foretager fra Jupiter-databasen på GEUS' websted. I det følgende defineres et udtræk som Dataleverancen.
2. Rettigheder:
i. Ejendoms- og ophavsrettigheder:
GEUS bibeholder alle ejendoms-, ophavs og øvrige rettigheder til data i Jupiterdatabasen samt til udtræk herfra. GEUS overdrager alene brugsretten til det leverede eksemplar af Dataleverancen til Kunden og således ingen ejendoms-, ophavs- eller øvrige rettigheder, hverken til de data, som ligger til grund for Dataleverancen, den form, data leveres i (PCJupiter-formatet), eller selve databasen, som Dataleverancen er udtrukket fra.
GEUS indestår overfor Kunden for, at GEUS er berettiget til at disponere over Dataleverancen (inden for disse betingelsers rammer), og at GEUS ikke ved overdragelse på disse betingelser krænker tredjemands eventuelle rettigheder til hele eller dele af Dataleverancen.
ii. Kundens rettigheder:
Kunden har ret til at anvende Dataleverancen til eget brug, herunder ret til at bearbejde Dataleverancen, ret til at foretage datafangst i Dataleverancen samt ret til at kopiere Dataleverancen i et begrænset antal eksemplarer til eget brug. Dataleverancen kan i konkrete tilfælde stilles til rådighed for andre under overholdelse af leveringsbetingelserne. Generelt gælder endvidere, at Dataleverancen kun kan stilles til rådighed for andre i den udstrækning, som det konkrete formål tilsiger.
Kundens rettigheder til Dataleverancen kan udnyttes af personer ansat hos Kunden og dennes datterselskaber. Kunden er endvidere berettiget til at stille Dataleverancen til rådighed for entreprenører, konsulenter og lignende til brug for udførelse af arbejder for Kunden.
Såfremt Kunden er entreprenør, konsulent eller lignende, som erhverver Dataleverancen til brug for udførelse af en opgave for en kunde, udvides forståelsen af "til eget brug" således, at det tillige omfatter "til kundens brug", under forudsætning af, at der kun sker videregivelse til een kunde.
Såfremt Kunden er en kommune eller et amt, kan ordene "til eget brug" præciseres, således at Kunden har ret til at anvende Dataleverancen til administrative formål i Kundens egen forvaltning, i forbindelse med behandlingen af konkrete sager og til planlægningsopgaver, herunder udarbejdelse af kommuneplaner/region-planer. Kunden er endvidere berettiget til at stille Dataleverancen i dens oprindelige eller bearbejdede form til rådighed for andre myndigheder eller enkeltpersoner som led i behandlingen af konkrete sager for Kunden. Kunden har herudover ret til at fremstille og videregive produkter, hvori Dataleverancen indgår i bearbejdet form.
iii. Videresalg og anden videregivelse:
Kunden har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge, udlåne eller udleje eksemplarer af hele eller dele af Dataleverancen eller på anden måde til at videregive Dataleverancen på anden måde end beskrevet ovenfor i pkt. 2.2, med mindre GEUS giver forudgående skriftligt samtykke hertil. Dette gælder også videregivelse til Kundens eventuelle samarbejdspartnere i efterforsknings- eller produktionspartnerskaber.
Såfremt der indgås særskilt aftale mellem Kunden og GEUS om videresalg af eksemplarer af Dataleverancen eller anden videregivelse, har GEUS til enhver tid ret til licens af hver leverance efter nærmere aftale mellem parterne.
Såfremt en Dataleverance videregives eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand i henhold til pkt. 2.3 eller udtrykkelig aftale, er Kunden forpligtet til at underrette tredjemand om og pålægge tredjemand at respektere GEUS' rettigheder i henhold til nærværende leveringsbetingelser.
iiii. Kildehenvisning m.v.:
Kunden er forpligtet til i behørigt omfang at anføre GEUS (og evt. andre oplyste rettighedshavere) som datakilde i overensstemmelse med ophavsretsloven og sædvanlig praksis. Ved videregivelse skal Kunden så vidt muligt anføre GEUS' eventuelle tidligere offentliggørelse af data, således at tredjemand gives mulighed for at gøre sig bekendt med data fra GEUS i deres oprindelige form. Endvidere skal Kunden, såfremt disse oplysninger foreligger, anføre dato for GEUS' seneste opdatering af databasen, eventuelle forbehold m.h.t. datas nøjagtighed samt oplysning om, hvilke tilføjelser Kunden har foretaget.
3. Ansvar og Force Majeure:
GEUS indestår for, at Dataleverancen er i overensstemmelse med GEUS' database på udtrækningstidspunktet, og at Dataleverancen er i overensstemmelse med beskrivelsen af Dataleverancen.
Data, som er produceret af GEUS, er indsamlet og tolket efter gældende videnskabelig praksis på indsamlingstidspunktet. GEUS påtager sig dog intet ansvar for Dataleverancens kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed eller anvendelighed til Kundens formål og påtager sig derfor heller intet ansvar for konsekvenser af Kundens brug af Dataleverancen, uanset om sådanne konsekvenser skyldes fejl og mangler i GEUS' database eller Kundens anvendelse, bearbejdning og fortolkning af Dataleverancen. Tilsvarende gælder, såfremt Dataleverancen er baseret på data, som er indberettet til GEUS af tredjemand. GEUS er ikke ansvarlig overfor Kunden for forhold, som skyldes omstændigheder, der ligger uden for GEUS' kontrol, og som GEUS ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet, herunder driftsforstyrrelser, strejke og lockout hos GEUS m.v.
GEUS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Såfremt Kunden konstaterer fejl i Dataleverancen, opfordres Kunden til at meddele dette til GEUS.
Preview Guestbook

Upon downloading files the guestbook asks for the following information.

Account Information

Package File Download

Use the Download URL in a Wget command or a download manager to download this package file. Download via web browser is not recommended. User Guide - Downloading a Dataverse Package via URL

https://dataverse.geus.dk/api/access/datafile/

Request Access

Please confirm and/or complete the information needed below in order to request access to files in this dataset.

Compute Batch
Clear Batch
Dataset Persistent Identifier Change Compute Batch
Submit for Review

You will not be able to make changes to this dataset while it is in review.

Publish Dataset

Are you sure you want to republish this dataset?

Select if this is a minor or major version update.

Publish Dataset

This dataset cannot be published until Denmark Data Center is published by its administrator.

Publish Dataset

This dataset cannot be published until Denmark Data Center and Geological Data Centre are published.

Return to Author

Return this dataset to contributor for modification.