Data sets from Denmark adminstered by the Data and IT Department at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 72 Results
Feb 8, 2024
DTU Space, 2024, "Gravimetry map of Denmark", https://doi.org/10.22008/FK2/FOWDQP, GEUS Dataverse, V1
Kortene er baseret data leveret af DTU Space fra den nationale tyngdedatabase. Kortet viser terrænkorrigeret Bougueranomali på land og friluftsanomali tyngdekraft til søs. Tyngdeanomali er målt i mGal. Der er ingen uniform og stringent datum definition. UTM projektionen er define...
Feb 1, 2024
GEUS, 2023, "Jupiter boringsdatabasen", https://doi.org/10.22008/FK2/8YYXXN, GEUS Dataverse, V3
Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig. Databasen opdateres dagligt og kan downloades h...
Jan 22, 2024
Andersen, Lærke Therese; Anthonsen, Karen Lyng; Jakobsen, Peter Roll, 2024, "Danmarks Digitale Jordartskort 1:25 000 version 7.0 - ArcMap/ArcGISPro/QGIS", https://doi.org/10.22008/FK2/HBP9VA, GEUS Dataverse, V1
Det digitale jordartskort viser overfladegeologien i digital form. I denne version 7.0 fra 2023 er 93% af Danmarks landareal klassificeret, og kortet kompletteres løbende. Kortet er et resultat af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark. Informationerne er indsamlet ve...
Dec 13, 2023
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, 2020, "Havbundssedimentkort", https://doi.org/10.22008/FK2/LCNVVP, GEUS Dataverse, V2
Sedimentkortet, der er opdateret i 2020, viser fordelingen af havbundssedimenter i de danske farvande. Det er et geologisk kort, der hovedsageligt er baseret på seismiske og akustiske baggrundsdata kalibreret ud fra sedimentprøver. Der er en meget ujævn fordeling af data fra den...
Nov 21, 2023 - Geological Maps - Denmark
Binzer, Knud; Lykke-Andersen, Holger; Stockmarr, Jens, 1994, "Geologisk kort over Danmark, 1:500 000. Prækvartæroverfladens højdeforhold. Det danske landområde samt Kattegat, indre farvande og farvandet omkring Bornholm", https://doi.org/10.22008/FK2/TZLEKA, GEUS Dataverse, V3
Prækvartæroverfladens topografi, dvs højden af overfladen under aflejringerne fra de seneste istider, er fremstillet på baggrund af de geologiske data, der er indsamlet i GEUS' borearkiv. Derudover er anvendt seismiske data udført og indsamlet af blandt andre Geologisk Institut,...
Nov 21, 2023 - Geological Maps - Denmark
GEUS, 2010, "Drikkevandets hårdhed i Danmark", https://doi.org/10.22008/FK2/5OZV7W, GEUS Dataverse, V1
Kortet viser drikkevandets hårdhed (dH)som et gennemsnit af hårdheden målt på de enkelte vandværker i kommunerne i 2010. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden har betydning for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blød...
Nov 21, 2023 - Geological Maps - Denmark
GEUS, 2012, "Kvartærets tykkelse i Danmark", https://doi.org/10.22008/FK2/INDSBA, GEUS Dataverse, V1
Tykkelsen af de kvartære aflejringer i Danmark er beregnet som forskellen mellem terræn (Geodatastyrelsen - højdemodel 2008) og dybden til toppen af de prækvartære aflejringer (GEUS - Prækvartæroverflades højdeforhold). Data leveres som en ArcGIS Pro MapPackage-fil, samt en mappe...
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Gry, Helge, 1977, "Prækvartærkort over Bornholm", https://doi.org/10.22008/FK2/DNZAXO, GEUS Dataverse, V1
Prækvartærkort over Bornholm. Forlægget til kortet er udarbejdet af Helge Gry i 1960 og 1969 og udgivet af tidsskriftet Varv i 1977. Kortet leveres i PDF og shape format.
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Pedersen, Stig A. Schack, 1998, "Kort over israndslinjer og lokaliteter i Skandinavien", https://doi.org/10.22008/FK2/XOOWSR, GEUS Dataverse, V1
Kort over israndslinjer og lokaliteter i Skandinavien. Kortet viser den gradvise afsmeltning af den skandinaviske iskappe under den sidste istid. Kortet viser iskappens udbredelse i 5 perioder inden for de sidste ca. 20 000 år, eksisterende iskapper, israndslokaltiteter, israndsl...
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Sønderholm, Martin, 2023, "Terrænhøjder (topografi) og vanddybder (bathymetri) i det danske område", https://doi.org/10.22008/FK2/RD2T6E, GEUS Dataverse, V1
Kortet viser landets højde over havet og havdybden på det danske område i intervaller på 5 meter. Højden på land stammer fra Kort og Matrikelstyrelsen (nu SDFE) kortgrundlag i 1:25 000 fra 2005. Havdybderne er baseret på data af meget uens kvalitet: De indre danske farvande er fr...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.